Varışlı, N. (2022) “Dönüşümcü Liderlik Uygulamalarının, Çalışanların Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), ss. 2030–2049. doi: 10.20491/isarder.2022.1487.