Gençer, K. ve Keşkekçi, D. (2022) “Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: İstanbul’da Yer Alan Uzak Doğu Restoranları Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), ss. 2470–2481. doi: 10.20491/isarder.2022.1514.