Şen Demirci, T. ve Marşap, A. (2022) “Algılanan Kurumsal İtibarın Örgütsel Çekicilik, Örgütsel Özdeşleşme ve Duygusal Emek Üzerine Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), ss. 3123–3147. doi: 10.20491/isarder.2022.1553.