Elibol, F. (2023) “Bakımevlerinde İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Özel Engelli Bakım Merkezleri Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), ss. 231–242. doi: 10.20491/isarder.2023.1583.