Savsar, C. (2023) “Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma: Çorum İli Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), ss. 2371–2385. doi: 10.20491/isarder.2023.1718.