Aknar, A. ve Başçı, A. (2024) “Otel Çalışanlarının İşe Yabancılaşmalarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Rolü; TR83 Bölgesinde Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), ss. 14–29. doi: 10.20491/isarder.2024.1773.