[1]
A. Eş, H. T. Mutlu, B. Zholdybekova, ve C. Şiar Akçakale, “Üniversite Çalışanlarının Algıladığı Örgütsel Desteğin İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kazakistan Örneği”, ISARDER, c. 15, sy 1, ss. 732–750, Mar. 2023.