[1]
A. Aknar ve A. Başçı, “Otel Çalışanlarının İşe Yabancılaşmalarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Rolü; TR83 Bölgesinde Bir Araştırma”, ISARDER, c. 16, sy 1, ss. 14–29, Mar. 2024.