Özdemir, O., ve K. Özdemir. “Oyunlaştırma Uygulamalarının Marka Etkileşimi Ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bursa İli Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 2, Haziran 2021, ss. 1712-21, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1109.