Marangoz, M., ve N. Erboy. “Bütünleşik Kanal Deneyimini Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi Ile Belirlenmesi: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Çalışma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 2, Haziran 2021, ss. 1801-19, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1116.