Oral, C., ve S. Geçdoğan. “Kurumsal Sürdürülebilirlik Ölçümü İçin AHP Ve TOPSIS Yöntemlerinin Kullanılması: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 4, Haziran 2021, ss. 4166-83, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1276.