Kurt, Y., M. H. Nazik, ve A. Işın. “Otel İşletmelerinde Gıda İsrafına Yönelik Davranışların İşletme Karlılığına Etkisi: Eskişehir Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 12, sy 4, Haziran 2021, ss. 4365-79, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1289.