Öztürk, N., ve M. Çankaya. “Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Dönüştürücü Liderliğin Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1082-9, doi:10.20491/isarder.2021.1185.