Üzüm, B., ve L. Şenol. “Covid 19 Pandemisi Gölgesinde Demografik Değişkenler Ve Kariyerizm İlişkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1341-9, doi:10.20491/isarder.2021.1202.