Özgüner, M., ve M. Aytekin. “Tedarik Zinciri Risklerinin İşletme Performansına Etkisinde Tedarikçi İlişkilerinin Moderatör (Düzenleyici) Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1414-25, doi:10.20491/isarder.2021.1206.