Erkılıç, E. “Otantik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Ve Örgütsel Adanmışlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Trabzon Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1512-2, doi:10.20491/isarder.2021.1212.