Kaynak, İnan. “İş Güvencesizliğinin Tükenmişliğe Etkisinde İş Yükü Algısının Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1907-22, doi:10.20491/isarder.2021.1236.