Çelebi Gürsoy, G., ve M. S. Yıldız. “Bir Tekstil İşletmesinde Yalın Altı Sigma İle Süreç İyileştirmeye Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 2, Haziran 2021, ss. 1553-7, doi:10.20491/isarder.2021.1215.