Çetintürk, İbrahim. “Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 3, Eylül 2021, ss. 2223-31, doi:10.20491/isarder.2021.1257.