Canbek, M., ve M. A. İpek. “Psikolojik Güçlendirmenin Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisinde İşle Bütünleşmenin Aracı Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 13, sy 4, Aralık 2021, ss. 3417-2, doi:10.20491/isarder.2021.1331.