Sağtaş, S. “Sosyal Medya Reklamlarının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Instagram Reklamları Üzerine Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 203-18, doi:10.20491/isarder.2022.1375.