Başar, P. “Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 621-34, doi:10.20491/isarder.2022.1400.