Dinç Cavlak, Özge, ve A. S. Ersoy. “Düşünme Stillerinin Aşırı Öz Güven Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Risk Tutumunun Düzenleyici Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 671-85, doi:10.20491/isarder.2022.1403.