Yakut, M. Şirin. “Dijital Okuryazarlığın Muhasebe Meslek Mensuplarının Verimliliğine Etkilerinin Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 749-66, doi:10.20491/isarder.2022.1408.