Can Yalçın, R. “Covid-19 Salgını Sürecinde İş Yükü Fazlalığı Algısı Ve Tükenmişlik İlişkisinde İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 1, Mart 2022, ss. 820-34, doi:10.20491/isarder.2022.1412.