Özkan, Özgür. “Sermaye Piyasası Enflasyon Teorisinin Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerinden Türkiye Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 2, Haziran 2022, ss. 1201-12, doi:10.20491/isarder.2022.1436.