İrge, N. T. “Çevresel Duyarlılığın Çalışanların Yeşil Örgütsel Davranışlarına Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 2, Haziran 2022, ss. 1293-15, doi:10.20491/isarder.2022.1442.