Şener, M., C. Yıldıran, ve Y. Fidan. “Pozitif Psikolojik Sermaye Ile Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 3, Eylül 2022, ss. 1711-29, doi:10.20491/isarder.2022.1466.