Başçı, A. Z., ve F. Geçikli. “İletişim İklimi Ile Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 3, Eylül 2022, ss. 1920-36, doi:10.20491/isarder.2022.1480.