Varışlı, N. “Dönüşümcü Liderlik Uygulamalarının, Çalışanların Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 3, Eylül 2022, ss. 2030-49, doi:10.20491/isarder.2022.1487.