Gençer, K., ve D. Keşkekçi. “Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: İstanbul’da Yer Alan Uzak Doğu Restoranları Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 14, sy 3, Eylül 2022, ss. 2470-81, doi:10.20491/isarder.2022.1514.