Elibol, F. “Bakımevlerinde İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Özel Engelli Bakım Merkezleri Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 1, Mart 2023, ss. 231-42, doi:10.20491/isarder.2023.1583.