Durmuş, Şerif. “İş Becerikliliğinin Bilimsel Haritalar Tekniğiyle Bibliyometrik Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 1, Mart 2023, ss. 367-78, doi:10.20491/isarder.2023.1592.