Savsar, C. “Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma: Çorum İli Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 15, sy 3, Ekim 2023, ss. 2371-85, doi:10.20491/isarder.2023.1718.