Aknar, A., ve A. Başçı. “Otel Çalışanlarının İşe Yabancılaşmalarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Rolü; TR83 Bölgesinde Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 16, sy 1, Mart 2024, ss. 14-29, doi:10.20491/isarder.2024.1773.