Aknar, Ahmet, ve Ayhan Başçı. “Otel Çalışanlarının İşe Yabancılaşmalarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Rolü; TR83 Bölgesinde Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 16, no. 1 (Mart 28, 2024): 14–29. Erişim Mayıs 30, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2074.