İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Sistematik Risk: Geleneksel Beta Katsayısına Karşı Aşağı Yönlü Beta Katsayısı

Yazarlar

  • Gülfen Tuna Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finansal Ekonometri Bölümü Esentepe Kampüsü/SAKARYA
  • Vedat Ender Tuna Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Sakarya Grup Başkanlığı Adapazarı/SAKARYA

Anahtar Kelimeler:

FVFM- Beta- AY-FVFM- Aşağı Yönlü Beta- Sistematik Risk

Özet

Bu çalışmanın amacı, İMKB’de Aşağı Yönlü Finansal Varlık Fiyatlama Modeli’nin (AY-FVFM) geçerliliğini test etmektir. Aynı zamanda geleneksel Finansal Varlık Fiyatlama Modeli'nin (FVFM) betası ile AY-FVFM'nin aşağı yönlü beta değerlerinin, ortalama getiri değerlerinde meydana gelen değişimleri açıklama gücünü karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu doğrultuda 1991-2009 dönemi için İMKB’de sürekli işlem gören yetmiş üç adet hisse senedinin aylık getiri verileri kullanılmıştır. Çalışmada regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, AY-FVFM’nin İMKB’de geçerli olduğunu göstermiştir. Ayrıca aşağı yönlü beta katsayısının getiri değişimlerini açıklama gücünün, geleneksel beta katsayından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla seçilen dönem için İMKB’de aşağı yönlü betanın, geleneksel betaya üstün olduğu söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Tuna, G., & Tuna, V. E. (2021). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Sistematik Risk: Geleneksel Beta Katsayısına Karşı Aşağı Yönlü Beta Katsayısı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 189–205. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/107

Sayı

Bölüm

Makaleler