Yayın İlkeleri

 

YAZARLARIMIZA DUYURU

Bildiğiniz üzere İşletme Araştırmaları Dergisi TR Dizin tarafından taranmaktadır.

TR Dizin 2020 kriterleri kapsamında araştırma makalelerinden ETİK KURUL İZNİ almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca ETİK KURUL İZNİ belgesinin de makale gönderilirken ek bir belge olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Sayfa Düzeni

Makale dosyaları sadece Microsoft Word formatında gönderilmelidir.

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2 cm), Satır aralığı Tek, Paragraf öncesi ve sonrası 6nk. Paragraf başı girintisi Yok.

Font Ailesi: Palatino Linotype, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Makale Uzunluğu

Makaleler, 10000 kelimeden (20 sayfa) fazla olmamalıdır. Bu makale uzunluğu kaynakça ve varsa ekleri de içeren tüm metni içerir.

Yazar Detayları

Makalenin ilk sayfası sadece yazar bilgilerinin bulunduğu sayfa olarak düzenlenmelidir.Tüm katkıda bulunan yazarların adları ve kurumları eklenmelidir.Her yazar için ayrı ve doğru e-posta hesapları yazılmalıdır.Tüm yazarların ORCİD ID eklenmelidir.

Makale Başlığı

En fazla 16 kelimelik bir başlık verilmelidir. Türkçe makalelerde İngilizce makale başlığıda verilmelidir.

Yapılandırılmış Özet Bölümü

Yazarlar, 4 alt başlık altında özet bölümünü yapılandırmalıdır. Bu bölümler;

·  Amaç:

·  Tasarım/Yöntem/Yaklaşım:

·  Bulgular:

·  Tartışma (Bulgular ne anlam taşır):

Özet bölümünü oluşturan paragraflar;

Amaç:……………………….

Yöntem:……………………

Bulgular:………………….

Tartışma:………………….. başlıkları koyu ve iki nokta üst üste konulduktan sonra kısaca açıklaya yazılmalıdır.Özet bölümü maksimum 250 kelime içermelidir.

Yazarlar yapılandırılmış özet bölümünde kişisel zamirlerin kullanılmasından kaçınmalıdır. (Örneğin, “Araştırmamızda…….” Yanlış, “Araştırmada…….” Doğru bir ifadedir.)

Türkçe sunulan makalerde İngilizce özet: Abstract bölümüde olmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Yazarlar makalenin ana konularını kapsayan, uygun ve kısa anahtar kelimeler sunmalıdır. Anahtar kelime sayısı en az 3, en fazla 5 olmalıdır.

Makale Kategorisi

İşletme Araştırmaları Dergisinde sadece ARAŞTIRMA MAKALELERİ değerlendirmeye alınmaktadır.
Araştırma makalesi. Yazar (lar) tarafından yapılan her türlü araştırmayı rapor eden makaleleri kapsar. Araştırma, model veya çerçeve, eylem araştırması, verilerin test edilmesi, pazar araştırması veya araştırmalar, deneysel veya bilimsel yapıların inşası veya test edilmesini içerebilir.

Başlıklar

Başlıklar kısa ve öz olmalıdır. Metin içerisindeki başlıkların ayrımında, ana başlık ve alt başlıklar açık bir şekilde ayrılmalıdır.

Tercih edilen format, birinci seviye başlıklar için, kalın bir biçimde ve sonraki alt başlıklar, orta italik şekilde sunulmalıdır.

Giriş

Giriş bölümünün amacı; araştırmanın çerçevesini oluşturmak ve böylece okuyucunun araştırmanın diğer araştırmalarla olan bağlantısını kurabilmesini sağlamaktır.

Giriş bölümünde; araştırmanın yapılma amacı, kuramsal temelleri, literatüre içerisindeki yeri, alana sağladığı katkı ve özgünlüğü sunulmalıdır.

Makalenin girişini oluşturan alt bölümler:

Araştırmanın probleminin ifade edilmesi

Araştırmanın amacının ifade edilmesi

Literatür incelemesi

Araştırma soruları/Araştırma hipotezleri

Nitel, nicel ve karma araştırmalarda ortak olan bu unsurlar dışında nitel araştırmalarda; araştırmacının rolü, eğilimleri ve bakış açısı giriş bölümünde mutlaka belirtilmelidir.

Yöntem

Yöntem bölümü, “Araştırma Modeli”, “Evren ve Örneklem“, “Veri Toplama Araçları“ ve “Verilerin Analizi”ni içermelidir.

Makalede hangi araştırma modelinin (betimsel, deneysel, durum çalışması vb.) kullanıldığı yöntem bölümünde belirtilmelidir. Ayrıca makalenin nicel, nitel veya karma araştırma yöntemi olup olmadığını da yine bu bölümde yazılmalıdır.

Makalede kullanılan evren ve örneklem yöntem bölümü içerisinde açıklanmalıdır.

Makalede kullanılan veri toplama araçlarının neler olduğu, bu araçların geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının nasıl yapıldığı ayrıntılı bir şekilde yöntem başlığı altında verilmelidir. Aynı zamanda veriler toplandıktan sonra nasıl analiz edildiği ve analizde kullanılan istatistik metotlara da yer verilmelidir.

Yöntem bölümü makalede tam olarak neyin, nasıl yapıldığının ve hangi metodun kullanıldığının anlatıldığı yerdir. Dolayısıyla önemi çok büyüktür.

Bulgular

Girişte belirlenen veya çözümü aranan sorunların yanıtlandığı, çalışma sonucunda ulaşılan verileri anlaşılır ve etkili bir şekilde ortaya konulduğu, hoşa giden veya gitmeyen verilerin objektif olarak sunulduğu bölümdür. Burada yalnızca bulgular verilir. Hiçbir yorum yer almamalıdır.

Bulgular bölümünde, araştırmanın elde edilen sonuçlarının bir özeti ile birlikte tablo ve grafikler yardımıyla rakamsal verilerin detaylı bir şekilde aktarımı yapılmalı ve istatistiksel verilerin bu alanda ifadesi gerçekleştirilmelidir. Tablolar, grafikler vb. diğer şekiller yazı içerisinde uygun zamanda ilgili cümle sonunda belirtilmeli ve bu şekilde okuyucu doğru zamanda doğru grafik, şekil veya tabloya yönlendirilmelidir.

Sonuç ve Tartışma

Sonuç bölümü bulgulara dayalı olarak araştırmada ne tür sonuçlara ulaşıldığının belirtileceği bölümdür. Bu bölüm olabildiğince araştırma problemini ve alt problem cümlelerini açıklayıcı nitelikte olmalıdır.Sonuç cümlelerinden sonra araştırmanın tartışma cümlelerine yer verilmelidir. Bu bölümde ise, araştırmanın sonuçlarının literatürde yer alan diğer araştırmaların sonuçları ile ne derece benzerlik veya tutarsızlık sergilediği belirtilmelidir.

Tartışma bölümü mevcut araştırmanın bulguların kuramsal bilgi ve yayınlanmış araştırmaların bulguları ve araştırmacının görüşlerini birleştirerek sunduğu bölümdür.

Bu bölüm yazarın makalede araştırmanın tamamına ilişkin bir görüş sunduğu yerdir.

Tartışma bölümünde yanıtlanması gereken temel sorular şunlar olmalıdır:

-Elde edilen bulgular hipotezlere ya da araştırma sorularına yanıt veriyor mu? Eğer veriyorsa, bulgular nasıl yorumlanır?

-Beklenilenlerden farklı bulgular var mı?Yapılan analizlerden neler öğrenildi?Bulgular daha önce yapılan araştırmalar ile uyumlu mu? Ya da uyumsuz mu?

-Bulgulardan çıkarılan sonuçlar nedir? Araştırılan ya da giriş bölümünde gösterilen problem şimdi nasıl anlaşılıyor?

Bu çalışmadan sonraki gelecek adım ne olabilir?

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.  Tablo başlıkları tablo üstünde, Şekil başlıkları ise şekil altında gösterilmelidir.

Tablolar metin sınırlarına iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır.

Şekiller çizildikten sonra dizgi aşamasında kaymaları engellemek için gruplandırılmalıdır.

Tablo başlıkları ve metin 10 Punto, Tablo ve Numarası Koyu olmalıdır. (Örn. Tablo 1. Tablo Başlığı)

Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto, Şekil ve Numarası Koyu olmalıdır.

Şekil ve tablolar metin sınırlarının dışına taşmamalıdır. Mümkün ise, Şekiller ve tablolar metin sınırları içerisinde sağa ve sola yaslı olmalıdır.

Kaynaklar

Yapılan atıflar APA tarzında olmalı ve eksiksizlik, doğruluk ve tutarlılık açısından dikkatlice kontrol edilmelidir. Bu, elektronik ortamda çok önemlidir, çünkü okuyucuların veri tabanındaki Referans Bağlama işleminden yararlanmasını ve CrossRef ile belirtilen çalışmalara geri dönmesini sağlar.

Tek yazarlı eserlere yapılan atıflarda, yazarın soyadı, esirin yayınlandığı yıl ve atıfın sayfa numarası verilmelidir (Allen, 2018: 15). İki yazarlı eserlere atıflarda iki yazarın soyadı, yayın yalı ve sayfa numarası verilmelidir (Allen ve Mayer, 2018:15). Üç ve daha fazla yazarlı eserlere atıflarda, ilk yazarın soy adı, yayın yılı ve sayfa numarası verilmelidir (Allen vd., 2018:15).

Makale sonunda yer alan kaynakça listesi ALFABETIK sırayla verilmelidir (web kaynakları dahil).

Kitap

Soyadı, Adının ilk harfi-Büyük Harf- (Yayın yılı). Kitabın Başlığı, Yayın yeri, Yayınevi.

Örnek. Correia, D. (2014). Business Continuity, New York, Elseiver.

Kitap Bölümü

Soyadı, Adının ilk harfi (Yayın yılı). Bölüm Başlığı, Editör Soyadı, Adının ilk harfi, Kitabın Başlığı, Yayınevi, Yayın yeri, Sayfa aralığı.Örnek. Miller, F.A. (2015).  Managing Risks in Business, Jackson, A. (Ed.), Business Management, New York, NY, Elsevier, 15-20.

Dergiler

Soyadı, Adının ilk harfi (Yayın yılı). Makale başlığı, Derginin adı, cilt (sayı), sayfa aralığı.

Örnek. Yuksel, A.D. and Yazıcı, M. (2015). Price reversals and price continuations following large price movements, Journal of Business Management, 30 (2), 15-27.

Bildiriler

Soyadı, Adının ilk harfi (Yayın yılı). Bildiri başlığı, Editör Soyadı, Adının ilk harfi (Ed.), Kongre Adı, Yayın yeri, Yayıncı, sayfa aralığı.

Örnek. Jakkilinki, R., Georgievski, M. and Sharda, N. (2007). Connecting destinations with an ontology-based e-tourism planner, in Information and Communication Technologies in Tourism, in Ljubljana, Slovenia, 2-5 April 2007, Vienna, Springer-Verlag, 12-32.

Ansiklopedi Maddesi

Ansiklopedi Adı (Yayın yılı). Madde başlığı, Cilt, Sayı, Ansiklopedi Adı, Yayınevi, Yayın yeri, sayfa aralığı.

Örnek. Britannica Ansiklopedisi (1985) Kültür sözleşmesi, Vol. 1, 13th ed., Encyclopaedia Britannica, London and New York, NY, 255-256.

Elektronik Kaynaklar

Kullanılan kaynak online bir kaynak ise, referansın sonunda URL adresi ve erişim tarihi verilmelidir.

Örnek. Aktan, C.C. (2018), Girişimci kimdir?, http://www.canaktan.org/yonetim/kobi/girisimcilik-teorisi/girisimci-kimdir.htm (Erişim tarihi: 15 Kasım 2018).