Tüketicilerin Bireysel Kredi Kullanım Davranışlarının Analizi

Yazarlar

  • Esna Betül Buğday Hacettepe Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Arzu Şener Hacettepe Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, Ankara, Türiye
  • Yakup Güzel Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Tüketici Kredisi- Kredi Kartı- Tüketici Borcu

Özet

Amaç – Bu çalışmada bireylerin bireysel kredi kullanım davranışları ve bazı sosyo-ekonomik ve demografik değişkenlerin bireysel kredi kullanım davranışlarına etkisi incelenmiştir. Yöntem – Çalışma, Türkiye genelini temsil yeteneğine sahip IBBS-2 seviyesinde 26 ilde yaşayan 18 yaş ve üstü 2.242 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Tüketicilerin bireysel kredi uygulamalarına ilişkin davranışları konu açısından anlamlılığına göre tüketicilerin bilinç düzeyi, cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyi açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 23.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre, kredi kartı kullanım durumunun cinsiyet ve eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Tüketicilerin çoğunluğunun kredi kartı borcunu düzenli olarak ödeyebildiği, eğitim düzeyi ile kredi kartı borcunu düzenli ödeme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Tüm gelir gruplarında borcunun tamamını ödediğini belirtenlerin oranı en yüksek olmakla birlikte, en yüksek gelir grubunda bu oran diğer gelir gruplarından yüksektir. Tüketicilerin yarıya yakınının (%47,3) ihtiyaç kredisi kullandığı görülmektedir. Yüksek gelir gruplarında ihtiyaç kredisi kullanım oranı düşük gelir gruplarından daha azdır. Tartışma – Türkiye’de özellikle son yıllarda kullanımı gittikçe çoğalan banka kartları, kredi kartları ve ihtiyaç kredisi gibi ürünler, kullanım amacının dışında kullanılmaya başlamıştır. Nakit ihtiyacını gidermeye yardımcı bu ürünler, Türkiye’de pek çok insanın aile bütçesini genişletmesine olanak sağlayan birincil kaynak şekline gelmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Buğday, E. B., Şener, A., & Güzel, Y. (2021). Tüketicilerin Bireysel Kredi Kullanım Davranışlarının Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1130–1148. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1070

Sayı

Bölüm

Makaleler