Muhasebe Meslek Mensuplarının Haksız Rekabet Algılarının Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Gencay Karakaya İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul, Türkiye
  • Ali Altuğ Biçer İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Haksız Rekabet- Analitik Hiyerarşi Süreci- Muhasebe Meslek Mensupları

Özet

Amaç – Finansal ekosistemde küreselleşme ile başlayan hızlı değişim günümüzde dijitalleşme ile işletmelerin giderek daha karmaşık hale gelmesine, bu gelişmeler karşısında müşteri işletmelerin talep ve beklentilerin de hızla değişmesine sebep olmuştur. Süreç içerisinde gerek mevzuat gerekse standartların getirmiş olduğu gereklilikler ve ilave iş yükü, hızla artmakta olan meslek mensubu sayısı ile birlikte değerlendirildiğinde rekabet koşullarının gitgide zorlaştığı görülmektedir. Çalışmanın temel amacı, muhasebe meslek mensuplarının haksız rekabet algılarının ölçülmesidir. Yöntem – Çalışmada, konusunda uzman meslek mensupları ile yapılan görüşmeler analitik hiyerarşi yöntemi ile değerlendirilip meslek mensuplarının haksız rekabet algısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bulgular – Haksız rekabet muhasebe meslek mensuplarının karşılaştığı birçok sorun arasında ilk sırada yer almaktadır. Meslek mensupları mesleki davranış kurallarına uymuyor ve temel etik ilkelere ve kavramsal çerçeveye aykırı hareket ediyorsa haksız fiile sebep olabilecek davranışlarda bulunabilmektedir. Çalışma kapsamında meslek mensuplarının haksız rekabet algılarına ilişkin alternatifler derecelendirilmiştir. Tartışma – Meslek mensupları dürüstlük ilkesi gereği tüm mesleki ilişkilerinde ilgili taraflara karşı açık ve dürüst olmalıdır. Burada geçen dürüstlük ilkesi, haksız rekabet fiili TTK (md.54/2) ve Medeni Kanun (md.2)’da açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen dürüstlük noktasında örtüşmektedir. Haksız rekabet hukuki yönüyle farklı çevreleri ilgilendiren çok geniş bir konu olup bu çalışma muhasebe meslek hukuku açısından haksız rekabet fiili ile sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda bütüncül bir perspektifte, muhasebe hizmetlerinde haksız rekabetin önlenmesini yönelik çalışmaların yönlendirilmesinde AHP yaklaşımından yararlanılabilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Karakaya, G., & Biçer, A. A. (2021). Muhasebe Meslek Mensuplarının Haksız Rekabet Algılarının Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1149–1158. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1071

Sayı

Bölüm

Makaleler