Dört ve Beş Yıldızlı Otel Mutfak Şeflerinin İşten Ayrılma Nedenleri

Yazarlar

  • Tuncay Çanakçı Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış Turizm Fakültesi, Kars, Türkiye
  • Sevda Sahilli Birdir Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Mersin, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İşten Ayrılma Nedenleri- Otel Mutfakları- Mutfak Şefleri

Özet

Amaç – Araştırmanın amacı, otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenlerini belirlemektir. Yöntem – Araştırmada tarama modeli kapsamında çoklu veri toplama stratejilerini içeren çeşitlemeden (triangulation) faydalanılmıştır. Araştırmanın uygulaması iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamasında 8-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 22 otel mutfak şefi ile yarı- yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise, 8 Mayıs- 1 Haziran 2018 tarihleri arasında otel mutfak şeflerinin işten ayrılma nedenlerini belirlemeye yönelik bir anket çalışması uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Mutfak Şefi Görüşme Formu ve Mutfak Şeflerinin İşten Ayrılma Nedenlerini Değerlendirme Anketi kullanılmıştır. Yarı- yapılandırılmış görüşme ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Anketle elde edilen verilerin çözümlenmesinde, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t-testi ve varyans analizlerinden faydalanılmıştır. Bulgular – Araştırmaya katılan otel mutfak şeflerinin işten ayrılmalarına etki eden en önemli iki unsurun “ücret seviyesinin düşüklüğü” ve “uzun çalışma saatleri” olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Araştırma sonucuna göre otel mutfak şeflerinin daha verimli çalışmaları için esnek çalışma saatleri düzenlenmelidir. Ayrıca uzun çalışma saatlerine oranla şeflere ödenen ücret seviyesinin yükseltilmesi, performanslarının artırılması açısından önem taşımaktadır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Çanakçı, T., & Sahilli Birdir, S. (2021). Dört ve Beş Yıldızlı Otel Mutfak Şeflerinin İşten Ayrılma Nedenleri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1176–1191. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1073

Sayı

Bölüm

Makaleler