Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Niyeti: Genç Tüketiciler ile Bir Araştırma

Yazarlar

  • Mükerrem Atalay Oral Akdeniz Üniversitesi, Elmalı Meslek Yüksekokulu, İşletme Yönetimi Programı, Antalya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Organik gıda- Satın alma niyeti- Tüketici davranışı

Özet

Amaç – Organik gıda tüketimi sürdürülebilir tüketim açısından önemli bir konudur. Ülkelerin sağlıklı nesiller yetiştirmek için tüketimini özendirmesi gereken gıdalardandır. Organik gıdalara yönelim ekonomik gelişmeyle birlikte artmaktadır. Bu artıştaki en önemli neden tüketicilerin sağlıklı olan gıdaya ulaşmak istekliliğidir. Çeşitli araştırmalarla da ortaya konulan sağlıklı ve çevreci gıdaya ulaşma istekliliği organik gıda tüketimine yönelik araştırmaların önemini de arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, sosyo-ekonomik yönden daha az gelişmiş bir bölgede yaşayan gençlerin organik gıda satın alma niyetlerinin çeşitli değişkenler yardımıyla ortaya konulmasıdır. Yöntem – Yüz yüze anket metodu ile ihtimalsiz örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 392 genç tüketiciden veri toplanmıştır. Veriler amaca uygun istatistik programında güvenilirlik, frekans, çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Bulgular – Genç tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde davranışa yönelik tutum, öznel norm, ahlaki norm ve sağlık bilincinin anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra algılanan davranışsal kontrolün ve çevresel endişenin ise genç tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca genç tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde, sağlık bilinci ve çevresel endişenin anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş bir bölgede yaşayan genç tüketicilerin organik gıda satın alma niyetlerinin çeşitli değişkenler yardımıyla ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen değişkenlerden davranışa yönelik tutum, öznel norm, ahlaki norm ve sağlık bilincinin genç tüketicilerin organik gıda satın alma niyeti üzerinde, sağlık bilinci ve çevresel endişenin genç tüketicilerin organik gıdaya yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu etkinin sebebi yeşil çevre, doğal yaşam, sağlıklı beslenme temalı kavramlar olarak düşünülmektedir. Bu durum sürdürülebilir tüketim ekseninde organik gıda tüketimi kavramını ön plana çıkarmaktadır. Bu sebeple yapılacak uygulamalarla Türkiye’de sürdürülebilir tüketime yönelik farkındalık çalışmaları yapılarak alternatif üretim ve tüketim modelleri geliştirilebilir. Organik gıda tüketimi bu alternatif modellerden biri olarak düşünülebilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Atalay Oral, M. (2021). Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Niyeti: Genç Tüketiciler ile Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1207–1224. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1075

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri