Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksine (BIST-XKURY) Tabi Şirketler Üzerine Bir Analiz

Yazarlar

  • Cengiz Güney Kocaeli Üniversitesi, Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Kocaeli, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Borsa İstanbul Kurumsal- Yönetim Endeksi (BIST-XKURY)- Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı; şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Düzeyi unsurlarının Kurumsal Yönetim puanın oluşumundaki yordama etkisini belirlemektir. Ayrıca derecelendirme şirketine göre puan ortalamaları açısından farklılık olup olmadığını tespit etmek çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Yöntem – Araştırma çok değişkenli regresyon analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Amaç çerçevesinde Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde (BIST-XKURY) yer alan; 01.07.2019 tarihi itibari ile 47 adet olan şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme puan verileri analiz kapsamında incelenmiştir. Araştırma modelinde Kurumsal Yönetim Derecelendirme Puanı bağımlı değişken iken, Pay Sahipleri Derecelendirme Puanı, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Derecelendirme Puanı, Menfaat Sahipleri Derecelendirme Puanı, Yönetim Kurulu Derecelendirme Puanı bağımsız değişkenleri temsil etmektedir. Çoklu regresyon analizi yapılırken metot olarak “Enter” metodu seçilmiştir. Bulgular – Çalışma sonucunda; Kurumsal Yönetim İlkeleri unsurların Kurumsal Yönetim puanının oluşumundaki göreli önem sırası Pay sahipleri Puanı, Yönetim Kurulu Puanı, Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık Puanı, Menfaat Sahipleri Puanı şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Derecelendirme şirketleri açısından yapılan farklılık analizi sonucuna göre; Yönetim Kurulu puanı dışındaki tüm derecelendirme puanlarının derecelendirme şirketine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. ( JCR: 8,9327 SAHA: 9,2025 KOBİRATE: 9,2254). Tartışma – Araştırma bulguları sonucuna göre; Yönetim Kurulu derecelendirme puanında görülen sapma dışında önem sıralaması SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından belirlenen etki düzeylerine paralel olarak şekillenmiştir. Ayrıca JCR derecelendirme şirketinin Yönetim Kurulu puanları diğer iki derecelendirme şirketine ait puanlardan istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Güney, C. (2021). Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksine (BIST-XKURY) Tabi Şirketler Üzerine Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1297–1307. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1082

Sayı

Bölüm

Makaleler