Borsa Birleşmelerinin Endeksler Üzerine Etkisi: Nasdaq Omx Örneği

Yazarlar

  • Turan Kocabıyık Süleyman Demirel Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, Isparta, Türkiye.
  • Türker Teker Süleyman Demirel Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, Isparta, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Nasdaq- Toda-Yamamoto- Uluslararası Borsalar

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, Nasdaq OMX bünyesinde yer alan Kuzey Avrupa borsalarının ana endeksleri arasındaki ilişkiyi keşfetmektir. Aynı çatı altında faaliyet gösteren farklı ülke borsaları arasındaki ilişki yatırımcılara portföy riskini kontrol edebilme açısından yol gösterecektir. Yöntem – Bu amaçla, çalışmada veri seti olarak 05.11.2013-10.10.2018 tarihleri arasındaki günlük piyasa kapanış verileri kullanılmıştır. Nasdaq grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren borsalara ait 8 ayrı ülkenin ana endeksleri, NordicALL40 ve Baltic10 grup endeksleri analizde yer alan endekslerdir. Çalışmada öncelikle serilerin yapısal kırılmalarını dikkate alan Lee Strazicich birim kök testi uygulanmıştır. Ardından optimal gecikme uzunluğu belirlenmiştir ve daha sonra değişkenler arasında herhangi bir nedensellik olup olmadığını ve ilişkinin yönünü belirlemek için Toda-Yamamoto Modeli uygulanmıştır. Bulgular – Sonuçta, Baltic10 endeksinden NordicALL40 endeksine doğru bir nedensellik ilişkisi söz konusudur. Ayrıca Oslo20 endeksi hem NordicALL40 hem de Baltic10 endekslerinden etkilenmektedir. Tartışma – Aynı coğrafyada yer alan borsaların birbirleriyle etkileşim içinde olması bu çalışmanın bulgularından biridir. Benzer durumdaki diğer borsalar açısından da bu durumun mevcut olup olmadığı yapılacak yeni araştırmalarla ortaya konabilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kocabıyık, T., & Teker, T. (2021). Borsa Birleşmelerinin Endeksler Üzerine Etkisi: Nasdaq Omx Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1459–1474. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1093

Sayı

Bölüm

Makaleler