TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardının Otel İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Hande Uyar Oğuz Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Bartın, Türkiye
  • Seyit Ahmet Solmaz Harran Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Şanlıurfa, Türkiye
  • Burcu Ergün Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Bartın, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

TFRS 15- Hasılat Standardı- Otel İşletmeleri

Özet

Amaç – Bu çalışma ile otel işletmelerinin hasılat kalemleri, Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat boyutuyla ele alınmıştır. Hasılat, kar elde etme amacı ile kurulmuş her işletme gibi otel işletmeleri için de performansın değerlendirilmesinde önemli bir unsurdur. TRFS 15 Müşteri Sözleşmelerinden hasılat kavramı beş aşamalı bir edim süreci gerektirmektedir. Çalışmada, her bir edim sürecinin muhasebe kayıtlarına aktarımı TFRS 15 ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Çalışmada otel işletmelerinin gelir kalemleri oda, yiyecek-içecek ve diğer gelirler olmak üzere üç kategoride sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar doğrultusunda bir otel işletmesinin en fazla gelir elde ettiği kalemler olan oda ve yiyecek-içecek gelirleri TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardına uygun olarak örnek olaylarla muhasebeleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca TFRS 15 dikkate alınmadan yapılan muhasebe kayıtlarına da yer verilerek her iki kaydın karşılaştırması yapılmıştır. Bulgular – Çalışmada otel işletmelerinin gelir kalemleri oda, yiyecek-içecek ve diğer gelirler olmak üzere üç kategoride sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar doğrultusunda bir otel işletmesinin en fazla gelir elde ettiği kalemler olan oda ve yiyecek-içecek gelirleri TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardına uygun olarak örnek olaylarla muhasebeleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca TFRS 15 dikkate alınmadan yapılan muhasebe kayıtlarına da yer verilerek her iki kaydın karşılaştırması yapılmıştır. Tartışma – Otel işletmelerinde gelir kayıtlarının beş edim yükümlülüğü çerçevesinde ve TFRS 15 ilkeleri doğrultusunda tutulmuyor olması, elde edilmeyen gelirlerin işletme kayıtlarına yansımasına, bunun da işletme paydaşları başta olmak üzere finans çevrelerine yanlış bilgi aktarımına sebebiyet vereceği görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Uyar Oğuz, H., Solmaz, S. A., & Ergün, B. (2021). TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardının Otel İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1489–1504. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1095

Sayı

Bölüm

Makaleler