Algılanan Örgütsel Destek, Motivasyon ve Hizmet Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

Yazarlar

  • Ramazan Vedat Sönmez Şırnak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Şırnak, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Destek- İnsan kaynakları- Motivasyon

Özet

Amaç – Bu çalışmanı amacı; işgörenlerin algıladıkları örgütsel destek ile iş gören motivasyonu ve hizmet performansı arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaktır. Bununla birlikte araştırmacılara yeni veriler sunmak ve ilgili literatüre katkı sunmaktır. Yöntem – Araştırmanın evrenini Şırnak ili ve ilçelerinde bulunan devlet hastanelerinde çalışan toplam 2238 iş gören oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise, anketlere geri dönüş sağlayan 344 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama işleminde anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analize tabi tutulmuştur. Verilerin analizi konusunda; tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde, ortalama, standart sapma değerleri ile sunulmuştur. Algılanan örgütsel destek, hizmet performansı ve iş gören motivasyonu ölçeğinin güvenilirlik ve geçerlilik düzeyleri cronbach alpha analizi ve faktör analizi ile yapılmıştır. KMO ve açıklanan varyans % değerleri hesaplanmıştır. Bulgular – Araştırmada algılanan örgütsel destek ile hizmet performansı ve iş gören motivasyonu arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu, iş gören motivasyonu ile hizmet performansı arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. Tartışma – Araştırma sonucunda algılanan örgütsel desteğin iş gören motivasyonu ve hizmet performansı üzerine anlamlı bir etkisi olduğu, iş gören motivasyonu ve hizmet performansı arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu verisi elde edilmiştir. Örgütsel ortamda çalışan işgörenlerin örgütsel desteği hissetmeleri, örgüte yaptıkları katkının dikkate alınması ve refahları ile ilgilenilmesi işgörenlerin motivasyonlarında ve hizmet performansında artışa yol açabileceği ifade edilebilir. Elde edilen bu sonuç Bal’ın (2018) 400 otel çalışanına yönelik yaptığı çalışma ile paralellik göstermektedir. Bu çalışmada; örgüte uyum ve örgütsel destek düzeylerinin, algılanan hizmet performansı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Araştırma da elde edilen veriler Seçil vd. (2014;132) tarafından sağlık çalışanlarına yönelik yaptıkları çalışma ile de örtüşmektedir. Bu çalışmada; işgörenlerin örgüt desteğini hissetmeleri, örgütsel bağlılıkta ve iş tatmininde artış, yenilikçilik çalışmalarında ivme, sorumluluk duygularında güçlenme, işten ayrılma ve devamsızlıklarda azalma olduğu sonucu elde edilmiştir

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Sönmez, R. V. (2021). Algılanan Örgütsel Destek, Motivasyon ve Hizmet Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1540–1553. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1098

Sayı

Bölüm

Makaleler