Perakendecilikte Self Servis Teknoloji Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Sonuçları: Süpermarketlerde Self Servis Kasalar Üzerine Bir Çalışma

Yazarlar

  • Yasin Gültekin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, BUBF, Çanakkale, Türkiye
  • Selin Küçükkancabaş Esen Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edirne, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Perakendecilik- Self-Servis Teknoloji- Self-Servis Kasalar

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı Self servis teknolojileri kullanımını etkileyen faktörlerin incelenmesi ve işletmeler tarafından kaynakların verimli kullanılması için tercih edilen self servis teknoloji uygulamalarının, süpermarketlerde verimli kullanılması ve uygulanmasını sağlayacak stratejileri ve analizleri akademik olarak ortaya koymaktır. Yöntem – Araştırmanın verileri yapılandırılmış anket formu vasıtasıyla toplamda 425 tüketiciden süpermarketlerde yüz yüze toplanmıştır. Anketler self servis kasaları hayatında en az bir kez kullanmış tüketicilere uygulanmıştır. Elde edilen bu verilerin SPSS 20 ve AMOS 25 paket programları ile analizleri gerçekleştirilmiş ve raporlanmıştır. Bulgular – Yapısal eşitlik modeli kullanılarak yapılan hipotez testinin sonuçlarına göre ise, toplam 21 hipotezin 7 tanesi desteklenmemiş, geriye kalan 14 tane hipotezde ise değişkeler arası ilişkilerin öngörüldüğü gibi anlamlı olduğu bulgulanmıştır. Tartışma – Araştırma sonuçları bazı durumsal faktörlerin tüketicilerin tutumları ve algılanan davranışsal kontrolleri üzerinde anlamlı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırmada beklenildiği gibi tutum, algılanan davranışsal kontrol ve kullanım ve kullanım ve tavsiye etme davranışları arasında da olumlu ilişkiler olduğu ortaya konulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Gültekin, Y., & Küçükkancabaş Esen, S. (2021). Perakendecilikte Self Servis Teknoloji Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Sonuçları: Süpermarketlerde Self Servis Kasalar Üzerine Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1622–1638. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1103

Sayı

Bölüm

Makaleler