Marka Güven Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar

  • Sait Bardakçı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler A.B.D., Sivas, Türkiye
  • Rüveyda Betül Gürbüz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Sivas, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Güven- Marka Güveni Ölçeği- Güvenirlik

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı, Delgado-Ballester (2004) tarafından geliştirilen Marka Güven Ölçeği ‘nin Türk kültürüne uyarlanması ve geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılmasıdır. Yöntem – İlk aşama olarak orijinal ölçek araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiş ve altı uzmanın görüşüne başvurularak ölçeğin Türkçe formu düzenlenmiştir. Ölçeğin dil eşdeğerliğine sahip olup olmadığı korelasyon analiziyle test edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak, güvenirliği ise Cronbach α katsayısı hesaplanarak ve test-tekrar-test yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bulgular – Çalışma sonucunda öncelikle Türkçe ölçeğin dil eşdeğerliğine sahip olduğu saptanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin ölçme yapısının toplam varyansın %79,53’ünü açıkladığı ve 8 madde ile 2 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Bu boyutlar orijinal ölçekteki gibi “Güvenirlik” ve “Niyet” olarak adlandırılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ile bu yapının geçerliği teyit edilmiştir. Cronbach α katsayıları Marka Güven Ölçeğinin bütünü için 0,947 olarak, alt boyutlar için ise 0,913 ve 0,911 olarak hesaplanmıştır. Test-tekrar-test uygulaması sonucunda da ölçeğin tamamı ve alt boyutları için yeterli kararlılık katsayıları elde edilmiştir. Tartışma – Araştırma bulgularına göre, ölçeğin yüksek derecede geçerliğe ve güvenirliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Marka Güven Ölçeğinin müşterilerin marka güven düzeylerini ölçmede kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bardakçı, S., & Gürbüz, R. B. (2021). Marka Güven Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1684–1692. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1107

Sayı

Bölüm

Makaleler