Sağlık Çalışanlarında İş Özerkliği ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizm ve Yaşam Tatmini Seri Çoklu Arabuluculuğu

Yazarlar

  • Nilüfer Serinikli Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü, Uzunköprü, Edirne, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İş Özerkliği- İş Performansı- Örgütsel Sinizm

Özet

Amaç – İş özerkliğinin iş performansına etkisinde örgütsel sinizmin ve yaşam tatmininin seri-çoklu aracı etkisini araştırmaktır. Yöntem – Araştırma, Kırklareli ilinde faaliyet gösteren özel hastane çalışanlarına yönelik yapılmıştır. Araştırmaya toplam 153 kişi katılmıştır. Elde edilen veriler analizi için SPSS 20.0 ve Amos 20 paket programları kullanılmıştır. Hipotezlerin testi için, bootstrap yöntemine dayanan IBM SPSS Process Makro uygulaması ile test edilmiştir. Bulgular – İş özerkliğinin, iş performansı ve yaşam tatmini üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisinin olduğu saptanmıştır. İş özerkliğinin örgütsel sinizm üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Model 1, araştırmada toplam etki değeri 0,270, doğrudan etki değeri 0,233 ve toplam dolaylı etki değeri 0,037 olarak bulunmuştur. Ayrıca araştırmada bootstrap güven aralıklarının (-0,003-0,007) sıfır içermesi nedeniyle iş özerkliğinin iş performansına etkisinde bilişsel sinizmin ve yaşam tatmini seri-çoklu aracı rolünün olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın diğer bir sonucuna göre ise, Model 2, araştırmada toplam etki değeri 0,270, doğrudan etki değeri 0,206 ve toplam dolaylı etki değeri 0,064 olarak bulunmuştur. Araştırmada, bootstrap güven aralıklarının (-0,004-0,012) sıfır içermesi nedeniyle iş özerkliğinin iş performansına etkisinde duyuşsal sinizmin ve yaşam tatmini seri-çoklu aracı rolünün olmadığı tespit edilmiştir. Tartışma – Araştırmada iş özerkliği, iş performansı, örgütsel sinizim ve yaşam tatmini değişkenleri arasındaki ilişkiler olduğu saptanmıştır. Literatürde daha önce yapılan çalışmalar, bu sonucu desteklemektedir. İş özerkliğinin iş performansına etkisinde örgütsel sinizm ve yaşam tatmininin seri-çoklu aracı etkisinin olacağı düşünülmüştür. Ancak, elde edilen sonuçlarda örgütsel sinizm ve yaşam tatmininin seri-çoklu aracı etkisinin olmadığı testpit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Serinikli, N. (2021). Sağlık Çalışanlarında İş Özerkliği ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizm ve Yaşam Tatmini Seri Çoklu Arabuluculuğu. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1693–1711. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1108

Sayı

Bölüm

Makaleler