Liderin Karanlık Yüzü: Toksik Liderlik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi

Yazarlar

  • Yeşim Eriş Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
  • Korhan Arun Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Lider- Toksik Liderlik- İş Tatmini

Özet

Amaç – Literatürde liderlerin iş tatminine yönelik pozitif yaklaşımlar araştırılmakla beraber, liderliğin olumsuz taraflarıyla alakalı çalışmalar yeterliği ve tatmin edici değildir. Bu bakımdan, araştırmada yöneticilerin toksik liderlik özelliklerinin çalışanların iş tatminine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında yöneticilerin toksik liderlik düzeylerini belirlemek ve belirlenen yönetici davranışlarının çalışanlarının iş tatmini düzeyleri ile ne kadar ilişkili olduğunu ve bu davranışları ne kadar etkilediğini araştırılmıştır. Yöntem – Araştırmanın evrenini, Marmara Bölgesi’nde bulunan kamu bankalarında çalışan personel oluştururken örneklemini evrenden kolayda örnekleme yolu ile belirlenmiş olan 302 banka çalışanı oluşturmaktadır 302 banka çalışanından gelen veriler, betimsel istatistiki yöntemler ve çıkarımsal istatistiki yöntemlerden t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon, basit doğrusal regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular – Genel olarak banka çalışanlarının algıladıkları toksik liderlik düzeyi, iş tatmini düzeylerini azaltmaktadır. Araştırmada Toksik Liderlik ve İş Tatmini arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışanların iş tatmini düzeylerinin belirleyicisi olarak toksik liderlik ile ilişkilerinin zayıf olduğu görülmüştür. Tartışma – Banka çalışanları toksik liderliğe ilişkin algıları arasında “kurumda görev alınan pozisyon” değişkenine göre istatistikî açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Banka çalışanlarının iş tatminine ilişkin algıları arasında “eğitim durumu”, “mesleki tecrübe”, “kurumda çalışma süresi” ve “kurumdaki pozisyon” değişkenlerine göre tüm boyutlarda istatistikî açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Eriş, Y., & Arun, K. (2021). Liderin Karanlık Yüzü: Toksik Liderlik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1861–1877. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1120

Sayı

Bölüm

Makaleler